ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NameSizeHits
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562487.8 KiB80
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงอารยสถปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวที่ศาสนสถาน และโบราณสถาน วัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์1.5 MiB260
แบบใบสำคัญรับเงิน 5136.2 KiB272
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2.0 MiB256
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์2.4 MiB287
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด2.1 MiB344
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องการกระทำความรุนแรงในครอบครัว2.0 MiB258
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการ ผู้ช้วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี2.5 MiB180