ข่าวกิจกรรมวันที่ 21 มิถุนายน 2562

1. เจ้าหน้าที่กองทุน ผส. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้อง
ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

2.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3.โครงการ “หน่วยบำบัด บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน มิถุนายน