การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธาน การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 ณ ห้องสาวอ่าว 1 โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากสมัชชาฯ ไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ผ่านเวทีเสวนา ภายใต้แนวคิด “สื่อสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย” เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว โดยนางละไม เพ็งสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเรื่องครอบครัวรู้ทันสื่อ โดย นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร นายกสมาคมสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัด และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ข้อเสนอสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2462” โดยนายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดและนายอนุสรณ์ สุขกันตะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน