มอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาครสมุทรสงคราม)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฯมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาครสมุทรสงคราม) และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ให้จังหวัด โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติเพื่อใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของจังหวัดต่อไป