ข่าวกิจกรรมวันที่ 17 มิถุนายน 2562

1. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงานภูมิภาค รุ่นที่ 2

2. พมจ.ประจวบฯ ร่วมคัดแยกแรงงานต่างด้าว

3. การประชุมติดตามหนี้ค้างชำระจากกองทุนผู้สูงอายุ

4. พก.ปข.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม 
กรณีบ้านถูกไฟไหม้ ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก