โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มอบหมายให้นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมอบรมด้านอาชีพและรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรผู้สูงอายุจากอำเภอหัวหิน เป็นผู้ถ่ายทอด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์