ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้
1. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 388,400 บาท 
2. อนุมัติแผนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 4 ศูนย์ เป็นจำนวนเงิน 276,890 บาท
3. อนุมัติให้คนพิการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ จำนวน 28 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท