รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง 9-5-5

1. แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายงบฯ และ นโยบาย A1 
2. แบบฟอร์ม นโยบาย A2 

3. แบบฟอร์ม นโยบาย A3

หมายเหตุ :  จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร WORD ภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2560  

ช่องทางการส่งข้อมูล  E-mail : prachuapkhirikhan@m-society.go.th