Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ วลพ.

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

รายละเอียดตามนี้ >>
http://www.dwf.go.th/Content/View/7578/1

มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558

เอกสารเพิ่มเติม >>> ดาวน์โหลด

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด >>Icon of คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (925.8 KiB)

Untitled

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ดาวน์โหลด >>Icon of ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (2.2 MiB)

ประกาศ สนง._Page_1 ประกาศ สนง._Page_2