Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
(ร่าง)แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 - 2560 1.1 MiB875
กฎกระทรวงสิ่งอำนวยสำหรับคนพิการ45.0 KiB165
กรอบยุทธศาสตรการเข้าสู่ประชาคมสังคมอาเซียนและ วัฒนธรรมอาเซียน42.1 KiB789
ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์864.4 KiB84
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 254019.1 KiB166
มอบนโยบายและมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก0.0 B130
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.25591.2 MiB1215
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จ.ประจวบฯ ครั้งที่ 1-25618.7 MiB380
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1/2562 วันที่ 27-02-61135.8 KiB81
ร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16.1 KiB139
แนวทางการขอรับเงินอุดหนุน สค. ปี 2561 (เงินอุดหนุน ศพค.)409.2 KiB256
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.พม. ในการประชุมติดตามการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒133.4 KiB65
แบบ อปท.ปี 2558257.7 KiB490
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.0 B199
แบบบัญชีมอบหมายงานรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด201.5 KiB204
แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด318.9 KiB294
แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ปี 255821.5 KiB93
แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ปี 2558-256122.0 KiB89
แบบรายงานการดำเนินงานการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดประจวบฯ39.8 KiB115
แบบรายงานงานการสำรวจและแผนการสนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกคนพิการ1.2 MiB262
แบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำปี 2561299.9 KiB95
แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3.2 MiB408
แบบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ค้ามนุษย์ ปี 2558 46.0 KiB202
แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12.8 MiB310
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2558352.7 KiB523
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ19.4 KiB168
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557 - 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.0 B239
แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13.2 KiB203