Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
(ร่าง)แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 - 2560 1.1 MiB838
กฎกระทรวงสิ่งอำนวยสำหรับคนพิการ45.0 KiB151
กรอบยุทธศาสตรการเข้าสู่ประชาคมสังคมอาเซียนและ วัฒนธรรมอาเซียน42.1 KiB689
ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์864.4 KiB73
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 254019.1 KiB149
มอบนโยบายและมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก0.0 B112
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.25591.2 MiB1156
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จ.ประจวบฯ ครั้งที่ 1-25618.7 MiB346
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1/2562 วันที่ 27-02-61135.8 KiB53
ร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16.1 KiB111
แนวทางการขอรับเงินอุดหนุน สค. ปี 2561 (เงินอุดหนุน ศพค.)409.2 KiB231
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.พม. ในการประชุมติดตามการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒133.4 KiB38
แบบ อปท.ปี 2558257.7 KiB467
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.0 B184
แบบบัญชีมอบหมายงานรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด201.5 KiB191
แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด318.9 KiB278
แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ปี 255821.5 KiB78
แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ปี 2558-256122.0 KiB76
แบบรายงานการดำเนินงานการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดประจวบฯ39.8 KiB104
แบบรายงานงานการสำรวจและแผนการสนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกคนพิการ1.2 MiB241
แบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำปี 2561299.9 KiB70
แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3.2 MiB386
แบบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ค้ามนุษย์ ปี 2558 46.0 KiB181
แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12.8 MiB282
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2558352.7 KiB485
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ19.4 KiB153
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557 - 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.0 B226
แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13.2 KiB187