Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจำนวน 50 คน ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 51, 52 และ 53 จากวิทยากร ได้แก่ พ.ต.ท. สัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “สิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นางสาวเครือวัลย์ ช่างคำ คุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็ก” วิทยากรจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก” และ “การดูแลสุขภาพเด็กและโภชนาการเด็ก” และวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บรรยายในหัวข้อ “มาตราการความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินในสถานรับเลี้ยงเด็ก” และ “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์/ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.) ณ ห้องช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการคัดเลือก สรุป ดังนี้ 
1) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นางสาวไพลิน กองพันธ์, นายจัด ทองฉิม และ นายอำพัน ชุ่มแอ่น 
2) กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ นายกิตติ เศรษฐศุภกูล, นางพรทิพย์ กิติวงค์ และ นายสมศักดิ์ วาจารัตน์ 
3) กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ นางเปรมจิตต์ ฤทธิ์คำรพ, นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม และ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช 
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกกันเองจำนวน 1 คนเพื่อเป็นรองประธานคณะกรรมการ กสจ.คนที่ 2 คือ นายสมศักดิ์ วาจารัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการ กสจ.คนที่ 2

ข่าวกิจกรรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

1. การประชุมการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและสัญญาค้ำประกัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ

2. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

1. การประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2562

2.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

1. พมจ.ประจวบฯ ร่วมคัดแยกแรงงานต่างด้าว

2.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

3.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562